Sunday, 8 December 2013

List of Super Batch students


After the first Test at Jawahar Nagar and Tilak Nagar centres here is the list of SUPER STAR PERFORMERS !!!
Finally here's the list of the best performing students of Ruchi mam and Chhavi mam.
 1. Aditya Goyal - K 1
 2. Chirag Vrimani - H 3
 3. Kriti Maheshawari - G 2
 4. Sania Kosar - G 3
 5. Muneza Kosar - G 3
 6. Divya - G 3
 7. Meenal Ahuja- K 2
 8. Saiyam Jain - F 2
 9. Hemangi - E 2
 10. Divyansh - C 2
 11. Priyal - C 3
 12. Muskaan - B 2
 13. Dishank - B 2
 14. Daksh - B 2
 15. Arisha - b 2
 16. Lakshya - A 3
 17. Tushar- Z 1
 18. Vedant Jain - Z 1
 19. Aditya Tambi - Z 1
 20. Nandini -Z 3

No comments:

Post a Comment